Reklamační řád

Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)

 

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, a které je vlastnictvím spotřebitele.
 2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci může vyřídit až po úplné úhradě kupní ceny ve smyslu §151a Občanského zákoníku.
 3. Je-li kupující spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka ve trvání 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele Občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok a na tyto reklamace se nevztahují reklamační podmínky.
 4. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, přebírá-li si zboží kupující osobně, v době jeho převzetí.
 5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
 6. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedená doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pokud kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně vytkl, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 7. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se neuplatní u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena dohodnuta, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím , nebo pokud to vyplývá z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jestliže před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo jestliže vadu sám kupující způsobil.
 8. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího a to hned po zjištění vady.
 9. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

 

 • k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku,
 • nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodě k užívání,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými. Vlivy přirozeného prostředí zboží dle návodu,
 • zanedbáním péče a údržby o zboží,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
 • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

 

 1. Z odpovědnosti za vady jsou rovněž vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.
 2. Odpovědnost za vady se nevztahuje také i na běžné opotřebí zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Za vadu nelze považovat, jak vyplývá již z povahy věci doba její minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby, která může být omezena na kratší dobu. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedena na zboží, ak takovému označení zboží podléhá.
 3. Kupující bere na vědomí, že vadou zboží není odstín barvy zboží, pokud se barva dodaného zboží odlišuje od barvy zboží zveřejněné v nabídce prodávajícího na internetu, kdy přesný odstín barvy je závislý na technickém zařízení používaném kupujícím k prohlížení nabídky prodávajícího zveřejněné na internetu.
 4. Reklamované zboží je třeba zaslat přes Zásilkovnu. Zabalený balík na vrácení, prosím odneste do kteréhokoli výdejního místa Zásilkovny a pracovníkovi nadiktujte naše číslo 98318539.
 5. Ke zboží je třeba přiložit vyplněný reklamační formulář. (Pokud nedisponujete tiskárnou a nemáte možnost požadovaný formulář vytisknout, stačí nám přiložit požadované informace vypsané rukou. Informace jsou požadovány kvůli identifikaci).
 6. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou nebo formou e-mailu).
 7. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
 8. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne jejího uplatnění. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dní ode dne jejího uplatnění. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace mě kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena kupní cena v plné výši nebo zboží vyměněno za nový kus.
 9. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
 • jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby tato byla bezúplatně, včas a řádně odstraněna, přičemž tato vada musí být odstraněna bez zbytečného odkladu,
 • kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,
 • prodávající může namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou věc, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže,
 • jestliže id o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Takové právo má kupující iv případě, jde-li sice o odstranitelné vady, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,
 • jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 1. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 2. Reklamace se považuje za vyřízenou, skončí-li reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
 3. O výsledku reklamačního řízení je spotřebitel vyrozuměn v zákonné lhůtě.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jestliže kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo jestliže kupující vadu sám způsobil.
 5. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli měnit i bez předchozího upozornění.

Kontaktní údaje prodávajícího:
email: info@mybottle.cz
telefon: +421 940 999 100

Formulář na odstoupení od smlouvy můžete stáhnout tu - reklamační formulář

 

Zpět do obchodu